W odpowiedzi na zapytanie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję:
Ad 1 NIE
Ad 1.1 -
Ad 1.2 -
Ad 1.3 - Nie
Ad 1.4 - Nie
Ad 1.5 - Nie
Ad 2 - Tak
Ad 3 - Tak
Ad 4 - Nie
Ad 5 - Nie
Ad 6 - Nie
Ad 7 - 1 905 998,34
Ad 8 - -397 941,34
Ad 9 - 90 000,00
Ad 10 - 0,00
Ad 11 - ok. 90%
Ad 12 - Nie
Ad 13 - Tak
Ad 13.1 - 0,00
Ad 14 - Nie
Ad 15 - Nie
Ad 16 - Brak

Prezes Zarządu
Andrzej Ogrodnik

tel./fax 683 514 014, 68 320 17 25
a.ogrodnik@zgktrzebiechow.pl
www.zgktrzebiechow.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów,
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000644989, Kapitał zakładowy 8 509 000,00 PLN, NIP 9271633928
Biuro czynne:
Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30
GPS: 52.024175, 15.734388 zobacz na mapie

Administratorem danych osobowych jest firma ZGK Sp. z o.o. z siedzibą ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 927-16-33-928, REGON 365772990. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: sprawa-36086@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-36086@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłano: 14 February 2021 00:03
Do: biuro@zgktrzebiechow.pl
Temat: Wniosek o informację

----------------- AUTOMATYCZNY raport antySPAMowy ---------------------- Oprogramowanie do wykrywania spamu, dzia³aj±ce na serwerze:
*** "s40.cyber-folks.pl" ***,
zidentyfikowa³o ten email jako prawdopodobny spam. Oryginalna wiadomo¶æ
zosta³a do³±czona do tej, aby mo¿na by³o j± przejrzeæ, zweryfikowaæ lub
zablokowaæ na przysz³o¶æ. Je¿eli masz jakie¶ w±tpliwo¶ci, to kieruj je pod adres the administrator of that system

Przegl±d zawarto¶ci: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust.
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
[...]

Szczegó³y analizy zawarto¶ci: (6.5 zaliczonych, 6.0 wymaganych)

pkt nazwa regu³y krótki opis
---- ---------------------- -------------------------------------------
3.0 URIBL_BLACK Contains an URL listed in the URIBL blacklist
[URIs: emaillabs.co]
3.0 BAYES_99 BODY: Bayesowskie prawdopodobieñstwo spamu wynosi 99 do 100%
[score: 1.0000]
0.2 HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS From and EnvelopeFrom 2nd level mail
domains are different
0.0 SPF_HELO_NONE SPF: HELO does not publish an SPF Record
0.0 HTML_MESSAGE BODY: Wiadomo¶æ zawiera kod HTML
0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid
0.1 DKIM_INVALID DKIM or DK signature exists, but is not valid

Oryginalna wiadomo¶æ nie by³a w ca³o¶ci tekstowa, w zwi±zku z tym otwarcie
jej za pomoc± niektórych programów pocztowych mo¿e nie byæ ca³kowicie
bezpieczne; w szczególno¶ci, przesy³ka mo¿e zawieraæ wirusa lub kod
informuj±cy spamera, ¿e twój adres pocztowy jest prawid³owy i mo¿na na
niego przysy³aæ wiêcej spamu. Je¿eli chcesz j± przejrzeæ, bezpieczniej
bêdzie zapisaæ j± najpierw na dysk, a nastêpnie otworzyæ edytorem tekstu.

Pobierz list