Szanowni Państwo,
Odpowiadając na przesłany wniosek przekazuję poniższe odpowiedzi:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
W Gminie Ogrodzieniec nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie powołano w gminie rady oświatowej.
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak, obowiązuje taka uchwała -
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_LIX_434_2010.pdf
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu: 2014- 106, 2015 -
124, 2016 - 117
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: 2014 - 5, 2015 - 16,
2016 - 10,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie utworzono gminnej rady seniorów.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Tak, utworzono fundusz sołecki -
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_lii_397_2014.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie ma wyodrębnionych zarządzeń Burmistrza, które dotyczą realizacji
funduszu sołeckiego
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_burmistrza_183
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie funkcjonuje budżet obywatelski.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o wskazaną konstrukcję prawną.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
Budżet obywatelski nie obowiązuje.
Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

-----Oryginalna wiadomość-----

Pobierz list