Szczyrk, dnia 15 grudnia 2017r.

Nr 033.31.2017

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielam
odpowiedzi na pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - nie ma takiej uchwały,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie
utworzono,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
nie powołano,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - Uchwała Nr LII/272/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szczyrk oraz
Uchwała Nr LIII/285/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 stycznia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/272/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27
grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szczyrk (www.bip.szczyrk.pl -
prawo lokalne - uchwały Rady Miejskiej),

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016

w roku 2014 podjętych zostało 98 uchwał,

w roku 2015 podjętych zostało 101 uchwał,

w roku 2016 podjętych zostało 94 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - w oparciu o Uchwałę Nr LII/272/2013 Rady
Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Szczyrk przeprowadzonych zostało

w roku 2014 - 3 konsultacje,

w roku 2015 - 3 konsultacje,

w roku 2016 - 3 konsultacje,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - nie
wyodrębniono w Gminie funduszu sołeckiego, nie ma uchwały o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie funkcjonuje,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie dotyczy,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Urząd Miejski w Szczyrku

Anna Szostak

Tel. 33 82 950 13

Pobierz list