ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONY PRZEZ PAŃSTWA WNIOSEK:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=2281&x=55&y=57

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź:
Nie powołano

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Odpowiedź:
Nie powołano. Istnieje Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
wyodrębniona spośród Radnych Gminy Janów

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=4716&x=53&y=69
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=5054&x=53&y=54

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
Odpowiedź:
ROK 2014: 70 UCHWAŁ
ROK 2015: 91 UCHWAŁ
ROK 2016: 66 UCHWAŁ

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
ROK 2014: 7
ROK 2015: 3
ROK 2016: 3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Odpowiedź:
Podjęto próbę utworzenia młodzieżowej rady gminy ale w wyniku braku
chętnych zrezygnowano z dalszych czynności

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Odpowiedź:
Nie utworzono rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=3660&x=54&y=54#c3683

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=4792&x=62&y=12

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
Odpowiedź:
Nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Odpowiedź:
Nie jest realizowany

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź:
Brak

Biuro Rady Gminy
Justyna Nowak
tel. 34 3278 501 wew.21

Załączniki

Pobierz list