Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
--
Jacek Jackiewicz
Zastępca Wójta
Urząd Gminy w Zatorach
ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory
tel. (29)7410394
e-mail: j.jackiewicz@zatory.pl

Klauzula informacyjna RODO

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest:
Gmina Zatory, reprezentowana przez Wójta Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II
106, 07-217 Zatory, tel. 29 741-03-94, 741 03 87.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Maksymiliana
Michalskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod-mm@tbdsiedlce.pl.
3. Gmina Zatory przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań
publicznych wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w
interesie publicznym.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu
ustaw i rozporządzeń, obowiązków i zadań ustawowo zleconych Gminie
Zatory, zawartych umów oraz zgód wyrażonych przez osobę, której dane są
przetwarzane.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o
których mowa powyżej.
6. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do
pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów (rejestrów)
administracji publicznej.
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć
Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są
przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości,
administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych
funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in.
ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z
podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych
osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub
podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Zatory przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie
zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została
zebrana lub do wycofania zgody.
9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma
możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich
kopii,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej
przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie
Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Urząd
Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory lub drogą
elektroniczną pisząc na adres: iod-mm@tbdsiedlce.pl.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
przez Gminę Zatory. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są
Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym, niezbędne do realizacji umowy lub jest
dobrowolne.
14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na
podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska.
16. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i
ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych
konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez
merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie oraz
przez inspektora ochrony danych.

Załączniki

  • odpowiedź_ZW_1431_27_2021.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list