Odpowiadając Pana na wniosek - data wpływu : 14.10.2021 r. dot. liczby
oświadczeń o zakazie polowania zgłoszonych Staroście Gorlickiemu
informuję, że do dnia dzisiejszego złożono 11 oświadczeń w trybie art.
27b ustawy Prawo łowieckie.
Marcin Janik - Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w
Gorlicach. Tel. /18 354 87 60.
--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może
zawierać dane prawnie chronione. Należy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa chronić przetwarzane dane, w tym nie ujawniać ich
osobom do tego nie uprawnionym i chronić przed utratą. Jeżeli nie są
Państwo jej prawidłowym adresatem prosimy niezwłocznie powiadomić
nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć
wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i
nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w
jakiejkolwiek formie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gorlicki, ul.
Biecka 3, 38-300 Gorlice, adres e-mail: {{ email }}.
Prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w
Gorlicach monitoruje Inspektor Ochrony Danych, a w razie jego
nieobecności Zastępca Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: {{ email }}.
Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:{{ email }}.
Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem przesyłki
otrzymanej drogą elektroniczną są gromadzone i przetwarzane w celu
prowadzenia z Państwem korespondencji oraz w celu wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty
uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu, dla
którego zostały zgromadzone.
W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz
możliwość ich poprawienia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego
prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.
W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z
Administratorem, Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego
nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze
wskazanych wyżej adresów e-mail.