W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej,
dotyczącej łącznej liczby złożonych oświadczeń, o których mowa w art.
27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) informujemy, że do tutejszego urzędu w
latach 2011 - 2021 wpłynęły 2 oświadczenia właścicieli nieruchomości o
zakazie wykonywania polowania.

Z poważaniem, Tomasz Tusznio
Podinspektor ds. Lasów Niepaństwowych
Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu
Starachowickiego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem
www:https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rodo/20164,Klauzula-Informacyjna.html
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub
inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Pobierz list