Dokumenty: AS.KW-01938/21
Znak sprawy: AS.1431.11.2021
Rej. koresp. wych.: RKWe-002688/21
Wysłane przez: Robert Rozmarynowski

W odpowiedzi na Pana wniosek otrzymany w dniu 14 października 2021 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że do dnia dzisiejszego żadna osoba nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.

Stefan Pietras
Wicestarosta

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
adres zwrotny do korespondencji:
{{ email }}
www.powiat-wieruszowski.pl
bip.powiat-wieruszowski.pl
tel.627813370/fax627831963

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL