Dzień dobry,

w związku z pismem przesłanym w dniu 14.10.2021r. o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej liczby złożonych oświadczeń o zakazie
wykonywania polowania na danej nieruchomości o których mowa w art. 27b
ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie informuje, iż do
Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

z poważaniem
Ewelina Winter-Weta
podinspektor ochrony środowiska
Starostwo Powiatowe w Lęborku

--
Administratorem danych jest Starosta Lęborski, który powołał Inspektora
Ochrony Danych (kontakt: {{ email }}). Podstawą
przetwarzania danych są kompetencje powiatu wynikające z ustawy o
samorządzie powiatowym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą
udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą
może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania
danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z
wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. Szczegółowe
zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
powiatleborski.bip.gov.pl/klauzula-informacyjna/ oraz w miejscach
obsługi klientów.

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej
zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie rozprowadzanie,
dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione na
podstawie art. 32 rozporządzenia UE 2016/679 RODO. Jeżeli otrzymał
Pan/Pani wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę
wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na
stronie www.powiat-lebork.comw zakładce ochrona danych.
Note: The contents of this message may be confidential and subject to
the ban on disclosure. If the reader of this message is not an intended
recipient, I hereby inform you that any dissemination, distribution or
copying of this message is strictly forbidden according with art.32 to
the regulation of the European Parliament 2016/679 RODO. If you have
received this message by mistake, please immediately notify the sender
by replying to this message and delete it from your mailbox.