Pan
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2021r.
niniejszym informuję, że do dnia dzisiejszego, do tutejszego urzędu nie
wpłynęło żadne oświadczenie, w trybie art. 27b ustawy Prawo łowieckie, o
zakazie polowania na nieruchomości.
--
Starostwo Powiatowe w Brzegu
Wydział Ochrony Środowiska
Inspektor Janusz Zdyb

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski-
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul.
Robotniczej 20;
2. z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można
skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu udostępnienia
informacji publicznej na podstawie obowiązku wynikającego z art. 61
Konstytucji RP
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do
realizacji ww. celu.;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
tj. sądom,
organom ścigania, instytucjom publicznym oraz podmiotom, z
którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych
wykonujących
czynności związane z utrzymaniem systemu, w których
przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty
zapewniające asystę i wsparcie
techniczne dla systemów informatycznych;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez
Prezesa Rady
Ministrów (Premiera) – 5 lat;
8. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w
przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie
danych;
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na
prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub
e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
10. nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna
niż w art.21
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11. nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to,
że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i
dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób
zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa
jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)