Dokumenty: ŚR.KW01910.2021
Znak sprawy: BZK.1431.1.92.2021
Rej. koresp. wych.: RMW-000297/2021
Wysłane przez: Bernard Bednorz

Odpowiadając na Pana pismo (e-mail) z 14.10.2021 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie informuję, iż żaden właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego nie złożył przed Starostą Bieruńsko-Lędzińskim oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.

Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko-Lędziński

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bieruńsko-Lędziński z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, e-mail: {{ email }}
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: {{ email }}.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL