Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na złożony w dniu 25.10.2021 r.
wniosek o udzielenie informacji publicznej.

--
Pozdrawiam,
Justyna Presińska
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
tel.: +48 43 822 05 01 wew. 403

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Sieradzki reprezentowany przez Starostę Sieradzkiego
2. Inspektorem ochrony danych jest dr Magdalena Kuszmider. Można się z nim kontaktować pod adresem: {{ email }}.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie (art. 6 ust 1 lit. a RODO) zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi).
4. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji, po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przechowywane wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Załączniki