Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
w Szczawinie Kościelnym powiat Gostynin
informuje:
1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
Raport opracowany został przez pracowników urzędu oraz jednostek
organizacyjnych pod kierownictwem wójta gminy. po dyskusji nt.
przedłożonego raportu mam wrażenie ,że niektórzy radni w ogóle go nie
czytali.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o
stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
raport opracowany był na podstawie informacji danych wskaźników
dostępnych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy,
materiałem wyjściowym był raport za rok 2019 rozszerzony od dane , które
nie były zawarte w roku 2019 oraz zawierał analizy i porównania.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w
raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH
PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację
publiczną,
W raporcie staraliśmy się opisać wszystkie działania jakie prowadził
samorząd,realizację wszystkich programów, strategii i planów opisując je
oraz ich realizację w 2020 roku .

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym
etapie,
mam wrażenie że radni nie chcieli się angażować w przygotowanie tego
dokumentu.

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd,
Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie mogliśmy informować
mieszkańców gminy na spotkaniach i zebraniach Wójta Gminy.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej
20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka? ze względu na sytuację epidemiologiczną w roku
bieżącym wypowiedz na temat raportu można było również przedłożyć w
formie pisemnej.

Z wyrazami szacunku.

--
Zbigniew Filipiak
Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny
ul. Jana Pawła II 10, 09 - 550 Szczawin Kościelny
tel.(0-24) 235-13-72 / (0-24) 235-13-46 tel.
kom.724-350-410 fax:(0-24)235-13-66

INFORMACJA O POUFNOŚCI
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail
przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest prawnie
zabronione. Odbiorca korespondencji,
który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie
nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z
poczty elektronicznej.
________________________________________________________

Czy musisz drukować tę wiadomość? - Pomyśl o środowisku