Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy
Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

Nie

Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
znajdujących się na jej terenie?

Nie

Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach
systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

Nie

Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog,
negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

Nie

--
Karolina Jaczewska
p.o. Kierownika Ref. RGKiT
Urząd Gminy Lubomino
tel. 89 5324460
e-mail: os@lubomino.pl