Bartniczka, dnia23 lutego 2022 roku

Urząd Gminy Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87 - 321 Bartniczka

PO.1431.10.2022

Fundacja Lasy i Obywatele

W nawiązaniu do otrzymanego pisma - e-mail z dnia 21 lutego 2022 r. -
pragnę wyjaśnić, że Plany Urządzania Lasów dla Gminy Bartniczka były
opracowywane i sporządzone w latach 2014 - 2015. W tym okresie Lasy nie
występowały  do Gminy z żadnymi pytaniami ani kwestionariuszami w
sprawie tworzenia przez siebie w lasach stref lasów o szczególnych
walorach High Conservation Value Forest.

Teresa Tylicka