W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4820@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
W dniu 2018-01-09 o 14:45 Urząd Gminy Bartniczka pisze:

Witam:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku Urząd Gminy Bartniczka udziela następujących informacji:

Pyt. 1 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp.-
niema takiej uchwały.*

Pyt. 2 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),- *odp.- nie utworzono*

Pyt 3 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),- *odp.- nie powołano.*

Pyt. 4 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp. - nie
obowiązuje.*

Pyt. 5. - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016,

*Odp. w 2014 roku przyjęto 66 uchwał, w 2015 roku przyjęto 61 uchwał, w
2016 roku przyjęto 63 uchwały.*

Pyt. 6 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,- *odp. w 2014 roku
przeprowadzono 1 konsultacje, w 2015 roku przeprowadzono 1 konsultacje,
w 2016 roku przeprowadzono 1 konsultacje (konsultacje z organizacjami
przed przyjęciem uchwał w sprawie współpracy z organizacjami
pozarządowymi).*

Pyt. 7 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),- *odp.- nie utworzono*

Pyt. 8- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), - *odp.- nie utworzono*

Pyt.9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *- odp.- nie wyodrębniono, link do uchwały:
http://bip.bartniczka.pl/2749,l1.html . *

Pyt. 10 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *- odp. - nie dotyczy.*

Pyt. 11 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),- *odp. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski. *

Pyt. 12. - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),- *odp. - nie dotyczy.*

Pyt. 13 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - *odp. - nie dotyczy.*

*Pozdrawiam*

Benedykt Kamiński

Sekretarz Gminy Bartniczka