Urząd Gminy w Ciepielowie przesyła odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres {{ email }} dnia 09.01.2018 roku, skan w załączeniu.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - nie obowiązuje

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, -Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, http://bip.ciepielow.pl/upload/uchwala_IV_27_2015.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - Rada Gminy w latach 2014-2016 przyjęła 162 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - konsultacje przeprowadzono w 2015 roku – 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - nie wyodrębniono

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - nie funkcjonuje

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. – nie dotyczy

--

Marcin Bielecki

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

Tel. 483788080

{{ email }}

Załączniki

  • 20180109_odpowiedz_na_wniosek.pdf