Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. poniżej przekazuję następujące informacje:

1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odp. W gminie Braniewo nie obowiązuje taka uchwała.

2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

Odp. W gminie Braniewo nie powołano rady działalności pożytku publicznego.

3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

Odp. W gminie Braniewo nie powołano rady oświatowej.

4) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odp. W gminie Braniewo obowiązuje uchwała w Nr 85/VI/2011 Rady Gminy Braniewo z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

http://bip.ug-braniewo.iq.pl/download_attachment.php?f=attachment_10085612014ef02adc75562.doc

5) Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:

rok 2014 - kadencja 2010/2014 - 75 uchwał; kadencja 2014/2018 - 31 uchwał
rok 2015 – 122 uchwały
rok 2016- 112 uchwał

6) Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.

rok 2014 - 1
rok 2015 – 1
rok 2016 - 1

7) Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?

Odp. W gminie Braniewo nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?

Odp. W gminie Braniewo nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Odp. W gminie Braniewo obowiązuje uchwała nr 21/VII/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/braniewo_gmina_wiejska/akty/58/251/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego/

10) Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odp. W gminie Braniewo nie wydano żadnych zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

11) Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. W gminie Braniewo nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12) Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).

Odp. W gminie Braniewo również nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami.

13) Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Anna Kapusta
Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
rada@gminabraniewo.pl
(55) 644 03 12

Pobierz list