<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Węgliniec 10.01.2018r.</p><p>UR.030.2018.FR-2</p><p>W odpowiedzi na Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (nr rej. 7/2018), informuję co następuje:</p><ol><li>Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczeg&#243;łowych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała. NIE</li><li>Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE</li><li>Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE</li><li>Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała - TAK link: <a href="http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=123334">http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=123334</a></li><li>Liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016:<br>2014 r. - 183<br>2015 r. - 156<br>2016 r. - 349</li><li>Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016<br>2014 r. - 5<br>2015 r. - 4<br>2016 r. - 13</li><li>Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE</li><li>czy utworzono gminną radę senior&#243;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK</li><li>czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK, link: <a href="http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=159126">http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=159126</a><br>10.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - realizacja funduszu sołeckiego następuje zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Węglińca w sprawie budżetu gminy (załącznik nr 10) a następnie zgodnie z uchwałami w sprawie zmian w budżecie. Link do obowiązującej uchwały budżetowej: <a href="http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=186326">http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=186326</a></li><li>Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatk&#243;w z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańc&#243;w projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&#243;rym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE<br>12.Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - nie dotyczy</li><li>Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - nie dotyczy</li></ol><p>Agata Adamczyk<br>Kierownik Wydziału Usług Wsp&#243;lnych i Rozwoju<br>Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu<br>ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec<br>tel. 757711435 wew. 25</p></body></html>