Mirela Paradowska
Inspektor
tel. 56 697 68 21
mirela.paradowska@jablonowopomorskie.pl

-------------------------------------------------------------------------------

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie
NIP 874-17-64-775

-------------------------------------------------------------------------------
sekretariat@jablonowopomorskie.pl ,
http://www.jablonowopomorskie.pl
tel. 56 697 68 00 , fax 56 697 90 01
-------------------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna:
Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Grzegorz Szajerka, ZastępcąIOD p. Hanna Drączkowska, kontakt: iodo@jablonowopomorskie.pl. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat lub na czas realizacji umowy. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących narusza przepisy RODO.

Załączniki

  • doc01408020220302075120.pdf (nieskanowany) Skanuj