W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące dane:

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),NIE
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,Podjęta została uchwała nr 178/09 Rady Gminy Dalików z dnia 30.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami wsi Kazimierzów dotyczące ustalenia nazwy miejscowości
Złotniki-Kolonia obejmującej teren od działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
199 po lewej stronie drogi biegnącej ze wsi Złotniki do wsi Tarnowa w obrębie
geodezyjnym Przekora przez wyodrębnienie jej ze wsi Kazimierzów bip.dalikow.nv.pl
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/187/1715
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 rok - 55 uchwał
2015 rok 73 uchwały
2016 rok 66 uchwał
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,. W latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie utworzono młodzieżowej rady gminy
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie utworzono gminnej rady seniorów
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, RADA gminy podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego bip.dalikow.nv.pl - Uchwały
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Iwona Szymańska
Urząd Gminy w Dalikowie

Pobierz list