Dzień dobry,

Urząd Gminy Dzikowiec w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2022r.

--
Z wyrazami szacunku
Paulina Halat
Sekretariat Urzędu Gminy
email: {{ email }}, telefon (17) 74 42 109

Urząd Gminy Dzikowiec
ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
Email: {{ email }} , telefon: 17 227 45 08 lub 17 744 21 09
Urząd Gminy Dzikowiec odpowiada za ochronę danych osobowych zawartych w korespondencji służbowej swoich pracowników. Dane osobowe adresatów mogą być wykorzystywane w celach objętych zgodą adresata, w związku z zawarciem lub wykonaniem zawartej z nim umowy, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na gminie Dzikowiec, bądź dla osiągnięcia celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów samorządu lub strony trzeciej. W sytuacjach nadzwyczajnych, korespondencja może służyć ochronie żywotnych interesów osób, których dane dotyczą lub innych osób fizycznych.
Więcej informacji pod adresem: http://gminadzikowiec.pl/ oraz http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html zakładka „RODO”. Pytania, wnioski oraz kontakt z inspektorem ochrony danych: {{ email }}

Załączniki

  • UG.1431.19.2022.pdf