Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

--
Z poważaniem

Marta Oniszko-Kielar
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel. 748455215, wewn. 29

Informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina Zdrój. zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
1)Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt - tel.: 74 84 55 215, email: {{ email }} adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina Zdrój.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą elektroniczną i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej do/z Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina Zdrój. wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) podanie danych jest niezbędne do wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą elektroniczną,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Urząd Miasta Jedlina-Zdrój zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).

Załączniki

  • Untitled_04032022_115626.pdf