Jordanów dn. 11.01.2018 r.

Znak sprawy:

SE.1431.5.2018

*Wnioskodawca:*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa*

*tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09*

*e-mail:*

*sprawa-5481@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5481@fedrowanie.siecobywatelska.pl> *

*sprawa-4319@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4319@fedrowanie.siecobywatelska.pl> *

Dotyczy: odp. na wnioski ( identycznej treści ) o dostęp do inf. pub.
otrzymane dnia 05.01.2018 (data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu
Miasta Jordanowa – elektronicznie na adres e-mailowy: miasto@jordanow.pl
<mailto:miasto@jordanow.pl> )

Burmistrz Miasta Jordanowa po przeprowadzeniu analizy na (stanowiskach
merytorycznych) udziela informacji na wniosek Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska Watchdog Polska:

1)w mieście Jordanów obowiązuje uchwała Nr XXXVI/323/2010 Rady Miasta
Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych (Dz.Urz. WM z 2010 r., nr 661, poz. 5474) – brak
danych na BIP link do MUW :
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2010/5474/

2)w mieście Jordanów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego;

3)w mieście Jordanów nie powołano rady oświatowej

4)w mieście Jordanów obowiązuje uchwała Nr XV/126/2016 Rady Miasta
Jordanowa
z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa
(Dz.Urz. WM z 2016 r. poz. 1150) –

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,a,1172187,uchwala-nr-xv1262016-rady-miasta-jordanowa-z-dnia-8-lutego-2016-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu.html

5)Rada Miasta Jordanowa podjęła w 2014 r. - 22 uchwały, w 2015 r. – 98
uchwał,
w 2016 r. – 92 uchwały,

6)w mieście Jordanów w latach 2014 – 2016 przeprowadzono konsultacje
z mieszkańcami w niżej wymienionym zakresie:

- 2014 – 2016 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa

- 2014 – 2016 Roczny program współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

- 2015 - 2016 Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018

- 2016 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016 – 2022;

7)w mieście Jordanów utworzono Młodzieżową Radę Gminy Miasta Jordanów
i nadano jej statut uchwałą Nr XXV/192/2015 z dnia 13 maja 2013 r.
(Dz.Urz. WM
z 2013 r., poz. 3711), obecnie nie funkcjonuje;

8)obecnie trwają prace zmierzające do powołania w roku 2018 Rady Seniorów;

9)Miasto Jordanów jest gminą miejską i nie posiada sołectw. Brak w
gminie Miasto Jordanów jednostki pomocniczej o tym statusie wyklucza
więc utworzenie funduszu sołeckiego. W związku z czym Rada Miasta
Jordanowa nie miała obowiązku podejmowania uchwały o wyodrębnieniu lub
niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego,

10)j.w.

11)w mieście Jordanów funkcjonuje budżet obywatelski od roku 2015
uchwalany corocznie przez Radę Miasta Jordanowa

https://www.jordanow.pl/index.php/budzet-obywatelski/

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,a,1320358,uchwala-nr-xxvii2392017-rady-miasta-jordanowa-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-w-sprawie-przyjecia-regulami.html

12)w mieście Jordanów funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o
konsultację
z mieszkańcami;

13)2015 – 50 000,00, realizacja i wydatki poniesione w 2016 r.

2016 – 50 000,00, realizacja i wydatki poniesione w 2017 r.

Informację przygotowano na podstawie danych otrzymanych ze stanowisk
merytorycznych:

- stanowiska współpracy z NGO

- Bura Rady Miasta

Udostępnił:

Z up. Burmistrza Miasta

//-/ mgr Robert Wodziak /

Sekretarz Miasta

_Otrzymują:_

1. Adresat (email : sprawa-5481@fedrowanie.siecobywatelska.pl
2. sprawa-4319@fedrowanie.siecobywatelska.pl)
3. a/a

W dniu 09.01.2018 o 13:43, Sekretariat Urzędu Miasta Jordanowa pisze:
--
Robert Wodziak
Sekretarz Miasta Jordanowa

Urząd Miasta Jordanowa
Rynek 1; 34-240 Jordanów
Tel. + 48 18 26 91 717 Fax. +48 18 26 91 719
e-mail.: sekretarz@jordanow.pl

Załączniki

Pobierz list