Nr O – S. 1431.2.2018

Łaziska, dnia 11. 01. 2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 09. 01. 2018 r. informujemy niniejszym, iż:

1.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała? – w Gminie Łaziska nie
podejmowano do tej pory i nie obowiązuje ww. uchwała;

2.czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)? –
nie, w Gminie Łaziska nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego;

3.czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)? – w Gminie Łaziska nie powołano rady oświatowej;

4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała? – w Gminie Łaziska obowiązuje
Uchwał Nr IX/57/2007 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 listopada 2007 r. w
sprawie zasad przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Gminy Łaziska –
link:
http://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=168511 ;

5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016? – w latrach 2014 – 2016 w Gminie Łaziska podjęto 157
uchwał, w tym w poszczególnych latach:

a)2014 r. – 51,

b)2015 r. – 55,

c)2016 r. – 51;

6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016? – w latach 2014 – 2016 w Gminie Łaziska
nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje z mieszkańcami;

7.czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)? – w Gminie Łaziska nie utworzono młodzieżowej rady
gminy;

8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)? – w Gminie Łaziska nie utworzono gminnej rady
seniorów;

9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego? – w Gminie Łaziska nie wyodrębniono funduszu
sołeckiego – link do obowiązującej uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
http://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=1045039 ;

10.link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie? – w Gminie Łaziska
nie wydawano takich zarządzeń, w związku z nieutworzeniem funduszu
sołeckiego;

11.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)? – w Gminie Łaziska nie utworzono i nie funkcjonuje
budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o konsultacje społeczne;

12.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)? - w Gminie Łaziska nie utworzono i nie funkcjonuje
budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o żadną inną konstrukcję
prawną;

13.jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016? – nie funkcjonuje taki budżet, zatem
nie można podać kwoty.

Z poważaniem

/-/ Tomasz Czyż – Sekretarz Gminy Łaziska

Pobierz list