Śliwice, 11.01.2018

SG.1431.5.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska W odpowiedzi na złożony wniosek
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK  , www.bip.sliwice.pl

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

2014 – 76uchwał

2015 – 86 uchwał

2016 – 75 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - cztery

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego  -TAK,   www.bip.sliwice.pl

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego  - nie wydano

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) -NIE.

z up. Wójta

Piotr Spica

W dniu 09.01.2018 o 07:58, sprawa-4935@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
-- Urząd Gminy w Śliwicach tel. (52)3340710 fax. (52)3340725 89-530
Śliwice, ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30 e-mail sliwice@las.pl

Pobierz list