W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy :

ad.1
*http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/632/Programu_Wspolpracy_Gminy_Tuplice_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/*
ad.2 W Gminie Tuplice nie powołano gminnej rady pożytku publicznego

ad.3.W Gminie Tuplice nie powołano rady oświatowej

ad.4 tak, Uchwała NrXXII/147/2013 Rady Gminy Tuplice z dn. 29 czerwca 2013 r

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/64/okreslenia_szczegolowego_sposobu_konsultowania_z_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego_lub_z_organizacjami_pozarzadowymi_i_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_2C_projekt_aktow_prawa_miejscowego_w_dziedzinach_dotyczacych_dzialalnosci_statutowej_tych_organizacji/
--

ad.5 liczba przyjętych uchwał w latach 2014-2016:

2014 - 62 uchwały

2015 - 55 uchwał

2016 - 68 uchwał

ad.6 We wskazanych latach nie prowadzono konsultacji społecznych. wW
2017 r. przeprowadzono konsultacje dot. zmiany nazw ulic.

ad.7. Nie utworzono Gminnej Rady Seniorów

ad.8. Nie utworzono  Rady Gminy

ad.9.
*)
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/*

*ad.10 . link do obowiązujących zarządzeń.......*
****http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/akty/20/268/wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Tuplice_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/**
****ad.11.** w Gminie Tuplice nie funkcjonuje partycypacyjny budżet
obywatelski.

ad.12. nie dotyczy

ad.13. nie dotyczy

Z poważaniem

Mariola Kowalska

sekretarz Gminy Tuplice

Pobierz list