Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9 stycznia 2018 r. poniżej informuję, iż:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała;

Tak. Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXX/253/17 z dnia 4.12.2017 r.
www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
prawne/Uchwały RM VII Kadencji (Sesja Nr 30 z dn. 4 grudnia 2017 r.),

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

Nie,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);

Nie,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała;

Tak. Uchwała Rady Miejskiej Kolonowskiego Nr XXV/226/17 z dn. 26.06.2017 r.
www.bib.kolonowskie.pl <http://www.bib.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
prawne/Prawo miejscowe/Prawo miejscowe w 2017 r.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016;

Rok 2014 - 94 szt., rok 2015 - 80 szt., rok 2016 - 88 szt.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Rok 2014 - 3 szt., rok 2015 - 3 szt., rok 2016 - 3 szt.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym);

Nie.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym);

Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeżeli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

Tak. Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr IV/17/15 z dn. 9.02.2015 r.
www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl> zakładka: Akty
prawne/Uchwały RM VII Kadencji (Sesja Nr 3 z dn. 9 lutego 2015 r.),

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie;

Tak. Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego Nr.Or.0050.95.2014 z dn. 16
września 2014 r. www.bip.kolonowskie.pl <http://www.bip.kolonowskie.pl>
zakładka Archiwum Aktów prawnych/Zarządzenia Burmistrza (Zarządzenia
Burmistrza w 2014 r.).

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego);

Nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny);

Nie.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016;

Nie.

Pozdrawiam

Maria Bednorz

Insp. ds. obsługi władz gminy

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

ul. ks. Czerwionki 39

47-110 Kolonowskie

Tel nr 77 4611140 w. 27