Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej informuje, że:
1. Nie ma uchwały, dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego .
3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.
5. Liczba podjętych uchwał przez radę w posazczególnych latach:
- 2014r. - 62 uchwały
- 2015r. - 67 uchwał
- 2016r. - 53 uchwały.
6. Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Nie wyodrębniano w gminie funduszu sołeckiego.
10. Link do zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy.
11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Dwa pozostałe pytania – nie dotyczy.

Z poważaniem
Aneta Ziemian

Pobierz list