Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie Izbica Kujawska nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www (link),

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),

- w gminie Izbica Kujawska nie powołano w gminnej rady oświatowej (art.
78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie Izbica Kujawska obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, uchwała znajduje się w BIP w Zakładce Uchwały Rady
(http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=91#91),

*

liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

w roku 2014 – 71, w roku 2015 – 60, w roku 2016 – 92.

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016, w 2016 roku – 1,

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art.
5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnj rady seniorów (art. 5c
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie Izbica Kujawska wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - Uchwała Nr
XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017
roku w sprawie budżetu na 2018 roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.12) –
załącznik nr 13 znajdujący się w części trzeciej,
http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=176

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie wydano,

- w gminie Izbica Kujawska nie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego),

--
Pozdrawiam

Agata Szmudzińska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urządu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

Pobierz list