Chrząstowice, 10 stycznia 2018 r.

BR.1431.1.2018

Sz. P. Szymon Osowski

Sz. P. Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu

Stowarzyszenia Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w odniesieniu do poszczególnych kwestii uprzejmie informuję, co następuje:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

Na terenie gminy Chrząstowice obowiązuje uchwała nr XXXII.256.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1352).

Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice (zwanym dalej BIP) pod adresem: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=5374.

Uchwała opublikowana została również w Bazie Aktów Własnych Urzędu Gminy Chrząstowice (zwanej dalej BAW) pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/98248/Uchwa%C5%82a-XXXII_256_2014

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Na terenie gminy Chrząstowice nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z art. 41e ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

Informuję, iż dotychczas nie wpłynął do Wójta Gminy Chrząstowice wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym organie.

Rada Gminy Chrząstowice dotychczas nie powołała rady oświatowej.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

W gminie Chrząstowice obowiązuje uchwała nr XXXI.237.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chrząstowice

Uchwała opublikowana została w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=5247

Uchwała dostępna jest również w BAW pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/97974/Uchwa%C5%82a-XXXI_237_2014

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Rada Gminy Chrząstowice w latach 2014-2016 podjęła następującą liczbę uchwał:

- w 2014 r. – 82 uchwały podjęte przez Radę Gminy Chrząstowice kadencji 2010-2014 oraz 16 uchwał podjętych przez Radę Gminy Chrząstowice kadencji 2014-2018,

- w 2015 r. – 77 uchwał,

- w 2016 r. – 59 uchwał.

Uchwały Rady Gminy Chrząstowice dostępne są w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=243

oraz w BAW pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/tabBrowser/bags//780/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-Chrz%C4%85stowice

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

W roku 2014 przeprowadzono 1 konsultację z mieszkańcami, dotyczyła ona projektu Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024.

W roku 2015 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami.

W roku 2016 przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami, dotyczyły one projektu Statutu Gminy Chrząstowice oraz projektu zmiany granic Powiatu Opolskiego zaproponowanego przez Radę Miasta Opola.

Informacje z konsultacji społecznych prowadzonych nie tylko z mieszkańcami gminy, ale także z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami dostępne są w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=351

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Na terenie gminy Chrząstowice nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Na terenie gminy Chrząstowice nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Od 2009 r. Rada Gminy Chrząstowice wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Aktualnie obowiązująca uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego dostępna jest w BIP pod adresem: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=575

Uchwała opublikowana została również w BAW pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/99102/Uchwa%C5%82a-V_32_2015

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

Przepisy prawne dotyczące funduszu sołeckiego publikujemy w BIP pod adresem:

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=575

Wszelkie informacje dotyczące realizacji funduszu sołeckiego w gminie Chrząstowice publikujemy w BIP pod adresem: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=573

Aktualnie obowiązujące zarządzenie nr 63.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego dostępne jest BIP pod wskazanym wyżej adresem, a także opublikowane zostało w BAW pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/99357/Zarz%C4%85dzenie-63_2015

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

W gminie Chrząstowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)

W gminie Chrząstowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

W gminie Chrząstowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Brygida Dulęba

Informacja udostępniona zostaje w formie elektronicznej na adresy:

1) sprawa-3901@fedrowanie.siecobywatelska.pl

2) sprawa-5620@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Sprawę prowadzi

St. Insp. Grażyna Fila

tel. 774219613 wew. 116

Załączniki

Pobierz list