Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję jak poniżej:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - Odpowiedź: tak, http://bip.liskow.pl/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/2011.html (uchwała nr 57);
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - odpowiedź: nie;
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - odpowiedź: nie;
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała- odpowiedź tak, http://bip.liskow.pl/zasoby/files/uchwaly_rady_gminy/2013/xxiii-171-2013.pdf (uchwała nr 171)
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - odpowiedź: 2014rok - 72 uchwały; 2015 rok - 97 uchwał, 2016 rok - 75 uchwał;
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - odpowiedź: 2014 - 1 konsultacje,
2015 - 1 konsultacje, 2016 - 0 konsultacji.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)- odpowiedź: nie;
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) )- odpowiedź: nie; ,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - odpowiedź: nie;
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE DOTYCZY;
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - odpowiedź: nie;
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - odpowiedź: nie;
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Katarzyna Włodarczyk
Sekretarz Gminy
URZĄD GMINY W LISKOWIE
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 76 34 114, fax: 62 76 34 021
email: gmina@liskow.pl

Pobierz list