Serdecznie witam.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 24.02.2022 r.

Pozdrawiam.

--
Jolanta Bazylak
Urząd Gminy Wydminy
pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
tel.: 87 421 00 83 w. 120
e-mail: {{ email }}
___________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wydminy,
• Z administratorem można kontaktować się: {{ email }}, listownie: pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:: {{ email }}
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • SO.1431.13.2022.pdf