Odpowiadając na e-mail z dnia 9 stycznia 2018 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp: Tak, uchwała nr XVII/166/16 z 22.03.2016 r.
( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/4932fd70-e0e5-e511-9add-74867ae26072/ )

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp: Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp: Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp: Tak, uchwała nr XXXVI/289/14 z 28.02.2014 r.
( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/19ebe10f-dbe2-e411-bb79-d42c7dcb1d40/ )

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp:
-2014 r. – 98,
-2015 r. – 122,
-2016 r. – 110.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp:
-2014 – 1 (dot. CzBO 2015),
-2015 – 1 (dot. CzBO 2016),
-2016 – 1 (dot. CzBO 2017).

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp: Tak

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp: Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp: Tak, uchwała nr XXXVII/304/14 z 22.03.2014 ( http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/67201017-dbe2-e411-bb79-d42c7dcb1d40/ )

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp: http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/68e0bc87-6e6c-e711-b710-74867ae26072/

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp: Tak, http://czersk.pl/kategoria/czerski-budzet-obywatelski/

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp: Nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp:
-2014 r. – ------
-2015 r. – 750 tys. zł,
-2016 r. – 750 tys. zł.

Z poważaniem
Tomasz Stoltmann
Sekretarz Gminy

Pobierz list