W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE
2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - NIE
4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - TAK, ALE NIE JEST JESZCZE OGŁOSZONA
5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 2014 - 65, 2015 - 87, 2016 - 71
6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - W ROKU 2015 - JEDNA KONSULTACJA
7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE
9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK, http://bip.gronowo.warmia.mazury.pl/akty/723/w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-gronowo-elblaskie-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html
10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - BRAK
11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE
12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - NIE
13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY

Z poważaniem:


Izabela Kukla
Inspektor

URZĄD GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elblaskie
tel./fax: (055) 231 56 13 wew. 31

e-mail:
i.kukla@gminagronowo.pl
sekretariat@gminagronowo.pl
gminagronowo@gminagronowo.pl

www: bip.gminagronowo.pl

Pobierz list