Or-I.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia -09.01.2018 r. udzielamy odpowiedzi na pytania jn.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedz: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedz: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedz: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 92

2015 – 92

2016 – 81

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 – 2

2015 – 3

2016 – 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedz: NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: TAK,

http://bip.gorzowslaski.pl/a1831-Uchwala-nr-V-30-2015-roztrzygniecia-o-wyodrebnieniu-w-budzecie-gminy-na-2016-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź:

http://bip.gorzowslaski.pl/a1955-Zarzadzenie-nr-Nr0050.069.2015-okreslenia-procedur-wykorzystywania-srodkow-funduszu-soleckiego

http://bip.gorzowslaski.pl/a4103-ZARZADZENIE-BURMISTRZA-NR-2017.0050.131-W-SPRAWIE-ZMIANY-ZARZADZENIA-NR-0050.69.2015-BURMISTRZA-GORZOWA-SL.-Z-27.07.2015-R.-W-SPRAWIE-OKRESLENIA-PROCEDUR-WYKORZYSTYWANIA-SRODKOW-FUNDUSZU-SOLECKIEGO

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedz: NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odpowiedz: NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedz: NIEDOTYCZY

Z poważaniem:

Artur Tomala

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Pobierz list