Urząd Gminy w Gowarczowie w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej informuje, że:

- w gminie obowiązuje uchwała Nr XXXVII/36/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 10
września 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
/adres strony: strona archiwalna www.gowarczow.asi.pl/,

- w gminie nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

- w gminie nie powołano rady oświatowej,

- w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami,

- w 2014 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 61 uchwała,

- w 2015 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 102 uchwały,

- w 2016 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 108 uchwał,

- w gminie nie utworzono młodzieżowa rady gminy,

- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,

- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki Uchwała Nr XXXII/228/2014 Rady Gminy
w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki /adres
strony: strona archiwalna www.gowarczow.asi.pl/,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w związku z tym kolejne dwa
pytania pozostawiam bez odpowiedzi.

Renata Gwardecka

inspektor

Pobierz list