Witam

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Pcim poniżej podaje odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Nie obowiązuje.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. Nie utworzono.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie powołano.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Uchwała obowiązuje, poniżej podaję link do strony
https://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,579997,uchwala-nr-xxix14004rady-gminy-pcim-z-dnia-18-grudnia-2004-roku-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadza.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Pcim w latach:
2014 – 74,
2015 – 71,
2016 – 71.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. Liczba przeprowadzonych konsultacji w latach:
2014 – 2,
2015 – 2,
2016 – 2.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Nie utworzono.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Nie utworzono.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, poniżej podaję link do strony

https://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,1289467,uchwala-nr-xxviii1602017-rady-gminy-pcim-z-dnia-30-stycznia-2017-r-w-sprawie-wyodrebnienia-funduszu-.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Brak zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) – rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie funkcjonuje.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp. Nie funkcjonuje.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. Brak kwoty.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Pcim

Edward Zadora

Urząd Gminy Pcim,
Pcim 563, 32-432 Pcim
Tel. 12 27 48 050 wew. 24

Pobierz list