Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Słopnice w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09 stycznia 2018 r. poniżej przesyła następujące
odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)-
TAK (w zakresie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi). LINK
https://bip.malopolska.pl/ugslopnice,a,550272,uchwala-nr-xxxix20710-z-dnia-4
-listopada-2010-rw-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-konsultacji-spolecz.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:

ROK 2014 - 74 UCHWAŁY

ROK 2015 - 60 UCHWAŁ

ROK 2016 - 59 UCHWAŁ

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - 7

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), - NIE

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY

Z poważaniem,

Marzena Giza

___________________

Urząd Gminy Słopnice

34-615 Słopnice 911

tel. 18 33 26 200

e-mail: <mailto:gmina@slopnice.pl> gmina@slopnice.pl

<http://www.slopnice.pl/> www.slopnice.pl

Pobierz list