Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do
Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję odpowiedzi
na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała
odp.: Nie obowiązuje taka uchwała;

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
odp. Nie utworzono takiej rady;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -

odp. - Nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała
odp. Tak, obowiązuje - link jest następujący:
http://www.bip.dolsk.pl/uchwaly/rady/2005/XXV_sesja_9.02.2005/uchwala_XXV_14
9_05.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
odp. - liczba uchwał rady w 2014 r. - 101; w 2015 - 76 uchwał, w 2016 - 81
uchwał;

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. W roku 2014 przeprowadzono 2 konsultacje społeczne, w roku 2015 - 2 i w
2016 - 3 konsultacje społeczne,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono młodzieżowej rady;

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono gminnej rady seniorów;

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. Tak , w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki - link do uchwały:
f. sołecki http://www.bip.dolsk.pl/uchwaly/rady/2015/uchwala_VI_29_15.pdf,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. Nie wydano w tej sprawie zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - nie dotyczy

Z poważaniem
Liliana Lenarczyk-Żurczak
Sekretarz Miasta i Gminy

Pobierz list