Szanowny Panie,

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 9 stycznia 2018r.:

-czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała;

W Gminie Dąbrówno nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Gminie Dąbrówno nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W Gminie Dąbrówno nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

W Gminie Dąbrówno obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami. Uchwała dostępna jest pod adresem:
http://bip.dabrowno.pl/system/obj/1356_Uchwala_Nr_V_39_11.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Rada Gminy Dąbrówno przyjęła w poszczególnych latach następującą liczbę
uchwał:

w roku 2014 - 78,

w roku 2015 - 80,

w roku 2016 - 86.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W Gminie Dąbrówno przeprowadzano konsultacje z mieszkańcami w latach
2014-2016.

W roku 2014 - 9 konsultacji,

2015- 7 konsultacji,

2016 - 7 konsultacji.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Dąbrówno utworzono Młodzieżową Radę Gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Dąbrówno nie została utworzona Gminna Rada Seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W budżecie Gminy Dąbrówno wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała w sprawie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy dostępna jest pod
adresem:
http://bip.dabrowno.pl/system/obj/2473_Uchwala_Nr_XXXIII_285_14.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Dąbrówno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Nie dotyczy.

Z poważaniem,

Marta Dembkowska

Pobierz list