Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Nasz znak: ORG.1431.3.2018 Barciany,
dn. 15 stycznia 2018 r.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK o udostępnienie informacji

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - OBOWIĄZUJE Uchwała Nr XXXV/229/2013 Rady Gminy
Barciany z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Barciany

http://bip.barciany.pl/akty/14/543/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przepr
owadzania_konsultacji_z_mieszkancami_gminy_Barciany/
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 : 2014 - 96, 2015 - 101, 2016 - 89,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014 - 1, 2015 - 2, 2016 - 0,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - TAK,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE UWORZONO,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego -
WYODRĘBNIONO FUNDUSZ SOŁECKI - Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Barciany
z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie gminy
http://bip.barciany.pl/akty/14/589/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebni
enie_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy___0D_0A/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - NIE SĄ PUBLIKOWANE,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE FUNKCJONUJE,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - NIE DOTYCZY,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - NIE DOTYCZY.

Emilia Żelichowska
Inspektor
Urząd Gminy w Barcianach

Pobierz list