RO.OR.1431.2.2018.BK

Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9 stycznia 2018 r., Urząd Gminy Dębowa Kłoda informuje wg następującego:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie): NIE

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): NIE

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego): NIE

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała:
http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=149
<http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=149&p1=szczegoly&p2=3927
40> &p1=szczegoly&p2=392740

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016: 2014- 68 szt., 2015- 70 szt., 2016- 80 szt.

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014- 1, 2015- 1, 2016- 1

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym): NIE

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym): NIE

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=296
<http://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=296&p1=szczegoly&p2=1056
139> &p1=szczegoly&p2=1056139

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: BRAK ZARZĄDZEŃ

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty: NIE

Z poważaniem

Beata Keler

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

tel. 83 3557048

fax 83 3557044

referatorganizacyjny@debowakloda.pl

Pobierz list