W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 09.01.2018 roku poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez
Państwo pytania:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

*Odpowiedź: Nie obowiązuje. *
2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).**
**Odpowiedź: Nie utworzono.* *
3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
****Odpowiedź: Nie powołano. **4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

*Odpowiedź: Uchwała z dnia 28 maja 2002 r. link:
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/wsCMS/uploads/files/buk_-_uchwala.pdf*

5.Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016.

*Odpowiedź: **W 2014 r. - 81 uchwał, w 2015 r. - 88 uchwał, **w 2016 r. - 89 uchwał.*

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.

**Odpowiedź: Nie przeprowadzono konsultacji. **7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

**Odpowiedź: Nie utworzono. **8.****Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

**Odpowiedź: Nie utworzono**.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

**Odpowiedź: Tak wyodrębniono. Link:
http://bip.buk.gmina.pl/content.php?cms_id=214 (***Sesja XL z dn. 25 marca 2014 r - poz. nr. 1),
http://bip.buk.gmina.pl/content.php?cms_id=232 (***Sesja X z dn. 23 czerwca 2015 r - poz. 5). Ponadto załączam uchwały w
tym przedmiocie. **10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

**Odpowiedź: Nie ma takich zarządzeń.**

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

**Odpowiedź: Nie funkcjonuje budżet obywatelski ****rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty. **12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).****
****Odpowiedź: Nie funkcjonuje budżet obywatelski ********w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
mieszańcami. ** **13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

*Odpowiedź: Nie dotyczy.*

Z wyrazami szacunku
Robert Kłos
p.o. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
tel. 61 888 44 32


****

Załączniki

Pobierz list