Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z 21.03.2022 r. (znak PSP.557.39.2022) oraz wcześniejszej korespondencji w temacie rejestrowania skarg i wniosków składanych do Kuratorium w trybie kodeksu postępowania administracyjnego wnioskujemy o odniesienie się do poniższych punktów:

1. czy w Kuratorium nigdy nie był i aktualnie również nie jest prowadzony rejestr skarg i wniosków? Zgodnie z § 9. 1. ZARZĄDZENIA NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w Urzędzie prowadzone są wskazane centralne rejestry w EZD, w tym rejestr skarg i wniosków. Dodatkowo na stronie internetowej Kuratorium, pod adresem https://kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/ewidencje-rejestry/rejestry-prowadzone-przez-kuratorium-oswiaty-w-bialymstoku.html, wskazany jest powyższy rejestr, a nawet osoba, która go prowadzi (lub prowadziła, ponieważ dane nie były aktualizowane od 2016 r.) W piśmie PSP.557.39.2022 powołali się Państwo na wskazówki zawarte w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na potrzeby narady z kuratorami oświaty, która odbyła się
w sierpniu 2020 r. Jednak na nasze pytanie o wyciąg z rejestru skarg i wniosków za okres od lutego 2016 r. odpowiedzieli Państwo, że nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. Czy oznacza to, że wykładnię z 2020 r. zastosowali Państwo również do wszystkich pism sprzed daty przywoływanej narady z MEN?

2. wnioskujemy o przesłanie spisu zawierającego informacje o pismach, które wpłynęły do Kuratorium w 2021 r. i zostały zaklasyfikowane jako "wskazujące nieprawidłowości w działaniach szkół i placówek, a kurator oświaty podjął działania w trybie nadzoru pedagogicznego". Tak w piśmie PSP.557.39.2022 określili Państwo sposób klasyfikacji pism, które do Państwa wpłynęły:
- z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
- z 25.03.2021 r., na które odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
- z 2.06.2022 r. wysłane mailowo z adresu {{ email }}

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY większość pism wpływających do Kuratorium, jest rejestrowana w EZD. Zgodnie z paragrafem § 19.1 powyższego zarządzenia pisma otrzymują znaki sprawy, w tym symbol klasyfikacyjny z wykazu akt. Wydaje nam się, że oznacza to, że wszystkie pisma uznane za związane z nadzorem pedagogicznym powinny otrzymywać taki sam symbol i ich spis można na tej podstawie wygenerować z EZD. O udostępnienie takiego wyciągu wnioskujemy.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka ePUAP: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr.pdf