Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam odpowiedzi zawarte w przesłanym wniosku o udostępnienie
informacji publicznej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Rada Gminy przyjęła 29 października 2010 r. w/w uchwałę.

Uchwała dostępna jest pod adresem:
http://bip.zarnow.tensoft.pl/uchwaly/0b0a3ab5643598d4ea1eb8321797ef4c_1/uchw
ala%20xlvi_204_2010%20z%20dnia%2029%20pazdziernika%202010.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Gminie Żarnów nie utworzono Rady działalności pożytku publicznego.
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W Gminie Żarnów nie powołano Rady oświatowej.
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Rada Gminy nie przyjęła w/w uchwały.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

1. W roku 2014 zostało przyjętych - 96 sztuk,

2. W roku 2015 zostało przyjętych - 92 sztuk,

3. W roku 2016 zostało przyjętych - 80 sztuk.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014

1. konsultacje społeczne projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska
Gminy Żarnów na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021"
2. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
terenie gminy Żarnów w 2014
3. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2015 r."

2015

1. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
terenie gminy Żarnów w 2015
2. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2016 r."

2016

1. konsultacje społeczne opracowania "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Żarnów" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020
2. konsultacje społeczne w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy
Żarnów na lata 2016-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
3. konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: " Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarnów"
4. konsultacje społeczne opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Żarnów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020
5. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Programu Opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na
terenie gminy Żarnów w 2016
6. konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego
Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2017 r."

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Rada Gminy przyjęła 26 września 2013 r. uchwałę Nr XXVII/217/2013 w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzieżowa Rada funkcjonowała w roku
szkolnym 2013/2014 i 2015/2016. Obecnie jest zawieszona z powodu małego
zainteresowania uczniów.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Żarnów nie utworzono Rady seniorów.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W Gminie Żarnów nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Żarnów nie funkcjonuje budżet obywatelski.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Monika Kurzyk

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy w Żarnowie

Pobierz list