W związku ze złożonym wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej
Urząd Gminy Czeremcha udziela odpowiedzi na Wasze zapytania :

1. W Gminie Czeremcha nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
2. Nie jest utworzona Gminna rada działalności pożytku publicznego.
3. Nie powołano w gminie rady oświatowej,
4. Obowiązuje uchwała Nr IV/19/10 z dnia 30.12.2010r. Rady Gminy Czeremcha
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi lub radnymi działalności pożytku publicznego oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
- Uchwała jest udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy
Czeremcha w zakładce : " Prawo lokalne" -"uchwały Rady Gminy "- "uchwały RG
kadencji 2010-2014"

4. w roku 2014 podjęto 51 uchwał Rady Gminy
w roku 2015 podjęto 56 uchwał RG
w roku 2016 podjęto 30 uchwał RG
5. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych ,
natomiast rok rocznie Wójt Gminy Czeremcha poddaje do konsultacji
społecznych projekty uchwał w sprawie Programu współpracy z
organizacjami pożytku publicznego ..... gdzie można wnosić swoje uwagi
, propozycje dot. przedłożonego programu .
6. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
7. Nie utworzono gminnej rady seniorów,
8. Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego
9. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Sporz. M. Iwaniuk

-----Oryginalna wiadomość-----