Szanowni Państwo,

poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.
W razie wątpliwości lub dalszych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Katarzyna Manikowska
Biuro Rady Miasta Gdyni

*- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*

Uchwała Rady Miasta w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(URM Nr XXI/408/12 z 27.06.12.; MRMG Nr 111/12; _zmiana:_URM Nr
XXIII/494/12 z 26.09.12.; MRMG Nr 198/12; URM Nr XXVIII/685/17 z
01.02.17.; MRMG Nr 7/17)

link:

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_07/56087_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_10/58961_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2017_02/116330_fileot.pdf

* - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), *

*Radę Pożytku Publicznego powołano *Uchwałą Rady Miasta w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z
Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 (URM Nr XLIII/961/10 z
26.05.10.; MRMG Nr 13/10, poz. 120; *_zmiana:_* URM Nr XIV/267/11 z
23.11.11.; MRMG Nr 28/11, poz. 255; *_zmiana:_* URM Nr XXXII/683/13 z
26.06.13.; MRMG Nr 130/13)

*- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*

Nie, nie powołano.

**

* - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,*

2014 - 269*uchwał i *5*rezolucji*
2015 - 303*uchwały i *1*rezolucję*
2016 - 328*uchwał i 2 rezolucje*

**

* - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), *

Młodzieżową Radę Miasta Gdyni powołano uchwałą Rady Miasta w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu (URM Nr
XII/223/11 z 28.09.11.; MRMG Nr 21/11, poz. 206; _zmiana:_ URM Nr
XIV/273/11 z 23.11.11.; MRMG Nr 28/11, poz. 261; URM Nr XXV/533/12 z
28.11.12.; MRMG Nr 239/12; _zmiana:_ URM Nr XVI/366/16 z 27.01.16.; MRMG
Nr 17/16; URM Nr XXII/531/16 z 22.06.16.; MRMG Nr 182/16)

link:

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_10/48351_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_10/48353_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_11/49890_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_12/61991_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_02/104673_fileot.pdf

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_06/109755_fileot.pdf

**

*- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), *

Nie, nie powołano.

*- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, *

W Gdyni nie ma sołectw, nie ma więc również podstaw do wyodrębniania
funduszu sołeckiego.

*- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *

**

*„czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała”*

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Gdynia (prowadzone na podstawie
art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) przeprowadzane są w oparciu
o obowiązującą Uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.

Od lutego 2017 roku podstawę tę stanowi Uchwała nr XXVIII/684/17 Rady
Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Dostęp:

BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2017_02/116329_fileot.pdf,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=533

Przed 1 lutego 2017 podstawą prawną do prowadzenia konsultacji z
mieszkańcami stanowiła Uchwała nr XLIV/1075/2006 Rady Miasta Gdyni z 30
sierpnia 2006 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/g2/2016_10/113076_fileot.doc.

**

*„informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016”*

Jeśli chodzi o konsultacje z mieszkańcami za które odpowiedzialne było
Laboratorium Innowacji Społecznych lub które dotyczyły tematów, którymi
zajmuje się nasza jednostka (lub przed jej wydzieleniem - Innowacje
Społeczne Gdynia w ramach PPNT), to *w latach 2014-2016 miał miejsce 1
taki proces*: przeprowadzone w roku 2014 konsultacje w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta
Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego”.

*„czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) –
rozumiany jako konsultacje społeczne , oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczeni części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).*

**

Budżet obywatelski funkcjonuje w Gminie Miasta Gdynia od roku 2014.
Poniżej podano podstawy prawne kolejnych jego edycji, wraz z odnośnikami
do stosownych dokumentów.

BO w roku 2014:

* Uchwała nr XXXVI/756/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013
r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu
Obywatelskiego. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2013_12/77976_fileot.pdf.
* Zarządzenie nr 13264/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 20
grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedur przeprowadzania i
wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2013-12-20%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%2013264-13-VI-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf.

BO w roku 2015:

* Uchwała nr VI/65/15 Rady Miasta Gdyni z dn. 25 lutego 2015 r. w
sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu
Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w
roku 2015. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2015_03/94380_fileot.pdf
* Zarządzenie nr 1725/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22
kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia procedur przeprowadzania i
wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego. Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2015-04-22%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%201725-15-VII-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

BO w roku 2016:

* Uchwała nr XVII/428/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego 2016 oraz ustalenia wysokości środków na jego
realizację. Dostęp w BIP UM Gdyni:
http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_03/105904_fileot.pdf
* Zarządzenie nr 4266/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
09.03.2016 roku w sprawie przyjęcia procedur przeprowadzania i
wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego i Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-03-09%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%204266-16-VII-M.pdf

* Zarządzenie nr 4740/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
07.06.2016 roku w sprawie zmiany przyjęcia procedur przeprowadzania
i wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
spraw Budżetu Obywatelskiego i Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-06-07%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%204740-16-VII-M%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

* Zarządzenie nr 5056/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6
września 2016 r. w sprawie ostatecznej listy projektów
zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na
rok 2016 oraz metody głosowania na projekty w ramach Budżetu
Obywatelskiego i "Przyjaznej Dzielnicy". Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-09-06%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%205056-16-VII-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

BO w roku 2017

* Zarządzenie nr 5832/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28
lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Dostęp:
https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2017-02-28%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%205832.pdf.

**

4. *„jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016”*

W kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni przeznaczono na
niego następujące kwoty:

- BO w roku 2014: 3 000 000 zł

- BO w roku 2015: 4 597 797 zł

- BO w roku 2016: 5 203 543,65 zł

- BO w roku 2017: 5 310 198 zł

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:34 -0000
Nadawca: sprawa-4098@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-4098@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: umgdynia@gdynia.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4098@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list