W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy w Grucie informuje:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

- nie powołano rady oświatowej

- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- wyodrębniono fundusz sołecki

- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

Jednocześnie informuje, że wszystkie zarządzenia Wójta Gminy Gruta 
oraz  uchwały podjęte przez Radę Gminy Gruta są dostępne na Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Gruta oraz są publikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

--
Magdalena Wrzos - UG Gruta

Pobierz list