Or-V.1431.4.2017Kielce,16.01.2017 r.

**

**

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

**

Przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznejnadesłany w dniu 9.01.2018 r. do Urzędu Miasta Kielce.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała:
http://www.um.kielce.pl/organizacje-pozarzadowe/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - *Tak *

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - *Nie*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - *Rada Miasta Kielce nie
podejmowała uchwały w tym zakresie*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016

*_Liczba podjętych uchwał:_***

* 2014 rok - 280
* 2015 rok - 291
* 2016 rok - 402

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016:

·2014 rok - 4 konsultacje

·2015 rok - 4 konsultacje oraz 5 badań (nie wynikających z przepisów
prawa), których celem było poznanie opinii i postulatów mieszkańców
miasta za pośrednictwem serwisu „Wypowiedz się” (platforma internetowa
miasta)

·2016 rok - 17 konsultacji oraz 7 „Wypowiedz się”

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *Nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *Podjęto uchwałę w sprawie powołania Kieleckiej
Rady Seniorów i obecnie Rada jest
w trakcie tworzenia*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - *Nie dotyczy Miasta Kielce*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *Nie dotyczy*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) - *Zarządzenie Prezydenta Miasta wydawane jest co
roku (wszystkie są w BIP na stronie internetowej Miasta
http://www.bip.kielce.eu/23 )*

Podaję link do zarządzenia Nr 65/2017 w sprawie określenia procedury
ustalenia budżetu obywatelskiego na 2018 r. dla Miasta Kielce:

http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/65-nr-65-2017-z-dnia-1-marca-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2017-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_fA7U_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_fA7U_keywords%3D%26_101_INSTANCE_fA7U_delta%3D20%26_101_INSTANCE_fA7U_cur%3D23%26_101_INSTANCE_fA7U_andOperator%3Dtrue

oraz zmieniające zarządzenie Nr 404/2017

http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/404-nr-404-2017-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2017-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_fA7U_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_fA7U_keywords%3D%26_101_INSTANCE_fA7U_delta%3D20%26_101_INSTANCE_fA7U_cur%3D6%26_101_INSTANCE_fA7U_andOperator%3Dtrue

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - *Nie istnieje*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016:

- 2014 r. - 5.050.000 zł

- 2015 r. - 5.480.980 zł

-2016 r. - 5.584.300 zł Z poważaniem Iwona Sabat koordynator BIP Urząd
Miasta Kielce

Pobierz list